• اسب تنسی واکینگ (Tennessee Walking Horse)

    اسب تنسی واکینگ

    منشا اسب نژاد تنسی واکینگ (Tennessee Walking Horse) به اسب ناراگانست پیسر برمی‌گردد و مانند اسب‌های سدل برد و میسوری فوکس تروتر به عنوان اسب سوارکاری پرورش یافته است.

عناوین اصلی