• مدیریت پیشگیرانه لنگش دام

    مدیریت پیشگیرانه لنگش دام

    مدیریت پیشگیرانه در گله نیاز به دانستن شیوع لنگش و گروه خاص دامی تحت تاثیر می‌باشد که با استفاده از یک سیستم نمره‌دهی لنگش تعیین می‌شود.

عناوین اصلی