جلوگیری از بیماری دام

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ در این خبر به مجموعه عواملی که سبب درگیری دام به بیماری می‌شوند اشاره می‌کنیم. بدیهی است که جلوگیری از بروز هر یک از این عوامل به بالا رفتن امنیت زیستی دامداری کمک خواهد نمود.

عوامل مربوط به دام

وضعیت سیستم ایمنی

سن

عوامل محیطی

میزان تراکم

نگهداری همزمان چند گونه دامی با هم

اندازه گله

عوامل مدیریتی

مدیریت دام‌های تازه متولد شده

تجربه دامدار

آلودگی مدفوعی آب و غذا

رعایت قرنطینه و امنیت زیستی