اخذ تاریخچه از سقط های دام

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ اطلاع از موارد زیر در تعیین عامل سقط جنین مفید و ضروری می‌باشد:

• تعداد و در صد دام‌های سقط کرده 

• سابقه جابه‌جایی دام در گله از قبیل خرید دام‌های جدید و یا قرض گرفتن قوچ و بز نر برای جفت‌گیری 

• اطلاع از سوابق سقط‌های قبلی گله و عوامل آنها 

• سن دام‌های سقط کرده: آیا شکم‌های اول سقط دارند یا مسن‌تر‌ها یا همه جمعیت؟

• آیا گروه خاصی از دام‌ها یا نژاد خاصی سقط کرده‌اند؟

• سن جنین‌های سقط شده: از دست رفتن آبستنی در روزهای اول است یا مراحل آخر آبستنی؟ 

• سابقه مایه‌کوبی و تغذیه گله: از مکمل‌های معدنی در تغذیه گله استفاده شده است؟ آیا دام‌ها در معرض تغذیه با غذای خاص و جدیدی قرار گرفته‌اند؟

• سابقه مصرف داروی خاصی مثل ضد انگل‌ها و... 

• فاکتورهای محیطی مانند استرس‌های مختلف ازقبیل گرم یا سرد شدن هوا، حمله حیوان وحشی به گله، گرم شدن شدید هوا در مراحل اولیه آبستنی، حمل و نقل و...

• بیماری بالینی در دام‌های سقط کرده، قبل و بعد از سقط 

 

تاریخچه سقط جنین

تاریخ: ____________         بخش (شهرستان): ____________

نام دامدار/ مالک دامداری:  ________________________________

نشانی: ____________________________________________

شهر: ___________ استان: ___________ کد پستی: ____________

نام دامپزشک: ____________ شماره تماس: ___________________

تاریخچه دام

مشخصات دام:

اسم/ شماره: __________ سن: ___________ نژاد: _________

تاریخ سقط جنین: _______ تخمین زده شده برای تاریخ: __________

طول سر تا دم جنین سقط شده: __________________

هرگونه مورد غیرطبیعی که در معاینه کلی جنین‌های سقط شده یافته‌اید را توضیح دهید:

__________________________________________________________

هرگونه مورد غیرطبیعی که در معاینه کلی جفت‌ها یافته‌اید را توضیح دهید:

__________________________________________________________

تعداد دام‌هایی که تلقیح شده‌اند: ______________

تاریخ آخرین تلقیح: ____________

روش آبستنی برای این دام (پاسخ موردنظر خود را علامت بزنید)

O تلقیح مصنوعی   O طبیعی   O تلقیح مصنوعی و طبیعی  O انتقال جنین  O کلون کردن  

تاریخ آخرین زایمان طبیعی: ______________________

آیا دام در گذشته هم سابقه سقط جنین داشته است؟      بلی O    خیر O 

اگر پاسختان مثبت است تاریخ آن را بنویسید: ___________

آیا تاکنون جنین‌های سقط شده جهت تشخیص و بررسی به آزمایشگاه ارسال شده‌اند؟

بلی O   خیر  O

اگر پاسختان مثبت است، لطفا تاریخ آن را بیان کنید: ___________________

نتایج چه بود؟____________________________________________

تاریخچه واکسیناسیون (واکسن‌های مربوطه):

* نئوسپورا                    بلی O  خیر O

آخرین تاریخ: _______ تاریخ قبلی: _______ تاریخ قبلی: _______

BVD                        بلی O  خیر O

آخرین تاریخ: (کشته/زنده تخفیف حدت یافته) _______

تاریخ قبلی: (کشته/زنده تخفیف حدت یافته) ________

تاریخ قبلی: (کشته/زنده تخفیف حدت یافته) ________

IBR                        بلی O  خیر O

آخرین تاریخ: (کشته/زنده تخفیف حدت یافته) _______

تاریخ قبلی: (کشته/زنده تخفیف حدت یافته) ________

تاریخ قبلی: (کشته/زنده تخفیف حدت یافته) ________

* لپتوسپیرا                    بلی O  خیر O

آخرین تاریخ: (کشته/زنده تخفیف حدت یافته) _______

تاریخ قبلی: (کشته/زنده تخفیف حدت یافته) _______

تاریخ قبلی: (کشته/زنده تخفیف حدت یافته) _______

* لپتوسپیرا‌هارجوبویس      بلی O  خیر O

آخرین تاریخ: (کشته/زنده تخفیف حدت یافته) _______

تاریخ قبلی: (کشته/زنده تخفیف حدت یافته) _______

تاریخ قبلی: (کشته/زنده تخفیف حدت یافته) _______

* تریکوموناس             بلی O  خیر O

آخرین تاریخ: _______ تاریخ قبلی: _______ تاریخ قبلی: _______

* ویبریوز (جنین آلوده به کمپیلوباکتر)      بلی O  خیر O

آخرین تاریخ: _______ تاریخ قبلی: _______ تاریخ قبلی: _______

* کلامیدیا                 بلی O  خیر O

آخرین تاریخ: _______ تاریخ قبلی: _______ تاریخ قبلی: _______

آیا در دام علائم بالینی مشاهده شده است؟   بلی O  خیر O

اگر پاسخ شما مثبت است بیان کنید که آیا وقوع آن مربوط به.........

هفته قبل O ماه قبل O 3 ماه قبل O 6 ماه قبل O  بوده است؟ ( پاسخ موردنظر خود را علامت بزنید)

با چه علائمی؟ ( پاسخ موردنظر خود را علامت بزنید)

تب O بیماری تنفسی O جفت‌ماندگی O ترشحات چشمی O  بیماری‌های روده‌ای  O ورم پستان O سایر O

علائم (علائم را توضیح دهید)____________________________

هرگونه تغییراتی که در برنامه تغذیه این دام صورت گرفته است را توضیح دهید:

__________________________________________________________

 

 

تاریخچه گله

تعداد کل دام‌های بالغ در گله: _______ تعداد کل دام‌های نابالغ در گله: _______

تعداد دام‌های خریداری شده در......

4 ماه گذشته: _______ سال گذشته: _______

تاریخ آخرین دام خریداری شده: ________________________

وضعیت سلامت دام‌هایی که به تازگی وارد گله شده‌اند چگونه است؟ ________________

 

تولیدمثل

چه تعداد سقط جنین در...........

هفته گذشته: ______ ماه گذشته: ______ 6 ماه گذشته: _______

در گله وجود داشته است؟

در چه مرحله‌ای از آبستنی؟___________________________________

آیا موردی از این جنین‌های سقط شده به آزمایشگاه ارسال شدند؟     بلی O  خیر O 

اگر چنین است لطفا تاریخ و نشانی آزمایشگاه آن را بیان کنید: ___________________

نتایج چه بودند؟ ________________________________________________

آیا در نوزادان به‌دنیا آمده مشکلی مشاهده می‌کنید؟ ( پاسخ موردنظر خود را علامت بزنید)

مرده‌زایی O ناقص‌الخلقگی O ضعف O عدم تعادل (آتاکسی) O

سایر موارد ( توضیح دهید): _____________________________________

اولین روزی که به‌طور میانگین بعد از زایمان تلقیح صورت می‌گیرد (گاو‌های شیری):_____

فاصله بین زایش‌ها (گاو‌های شیری): _____________________________

تعداد جفت گیری برای هر آبستنی (گاو‌های شیری): ____________________

آیا پس از زایش معاینات بطور منظم انجام گرفته است؟    بلی O  خیر O

چه مدت پس از زایش؟ _______________________

آیا معاینات آبستنی انجام گرفته است؟                        بلی O  خیر O

آیا مشکلات جفت‌گیری در گله وجود دارد؟                بلی O  خیر O

چند درصد؟ _____________

مشکلات  تولیدمثلی گله ( پاسخ موردنظر خود را علامت بزنید)

آنستروس O  سیکل‌های نامنظم O  متریت O  فحلی‌های مکرر O  جفت‌ماندگی O کیست تخمدانی  O

سایر موارد (لطفاً توضیح دهید) _________________

 

وضعیت سلامت دام

آیا در 6 ماه اخیر بیماری بالینی دیگری در گله وجود داشته است؟   بلی O  خیر O

اگر پاسختان مثبت است نوع عارضه را مشخص کنید (پاسخ مورد نظر خود را علامت بزنید)

تنفسی O چشمی O  روده‌ای O  تب O  ورم پستان O

سایر موارد (توضیح دهید): _______________________________________

 

سیستم نگهداری دام

استانشیون O     تای استال O     فری استال O      مرتع O

سایر موارد (توضیح دهید)_________________________________________

 

تغذیه دام

نوع علوفه: (پاسخ مورد نظر خود را علامت بزنید)

بغولات O علوفه خشک O گرامینه O علوفه چراگاه O  سیلوی ذرت O

سایر موارد:_________________________________

کنسانتره: _________________________________

دانه‌های تجاری مخلوط_________________________

انواع آن: (پاسخ موردنظر خود را علامت بزنید)

ذرت O  جو O  سویا O  پنبه دانه O  پس‌مانده تخمیر غلات O

سایر موارد: ______________________________________

مواد معدنی (پاسخ مورد نظر خود را علامت بزنید):

ترکیبات تجاری O  اضافه کردن ترکیبات معدنی به TMR O   انتخاب آزاد  O

برنامه کلی تغذیه‌ای دام‌ها را شرح دهید (پاسخ مورد نظر خود را علامت بزنید):

تعذیه دام‌ها به صورت جداگانه O  تغذیه گروهی دام‌ها O  تغذیه علوفه و کنسانتره به‌صورت جداگانه O    TMR (به تنهایی) O  علوفه همراه مکمل O   علوفه بدون افزودن مکمل O 

TMR و یونجه که به صورت جداگانه به دام‌ها داده می‌شود O

دام‌های خشک در یک گروه O هیچ گروه خشکی وجود ندارد O

توضیحات: ___________________________________________________

آیا غذای کپک‌زده در بین خوراک دام وجود داشته است؟   بلی O  خیر O

آیا از مکمل سلنیم استفاده شده است؟                          بلی O  خیر O

اگر پاسختان مثبت است این مکمل با چه روشی تجویز شده است؟  تزریقی O خوراکی O

سایر توضیحات و نظرات مربوطه در اخذ سابقه دام (در صورت لزوم صفحات اضافی را پیوست کنید):________________________________________________

برای پیشگیری از سقط، داشتن برگه مخصوص پرسش‌های سقط ( چک لیست) برای تشخیص سقط کمک می‌کند.