• امنیت زیستی در گله های دام و طیور

    امنیت زیستی در گله

    شیوع بیماری‌ها، زیان‌های مالی فراوانی را به صنعت دام و طیور وارد می‌کند. در جهت به حداقل رساندن این زیان‌ها می‌توان از روش‌های پیشگیرانه چون کنترل عوامل بیماریزا و ناقلین آنها استفاده نمود.

عناوین اصلی