• عوامل انگلی سقط جنین

  تریکومونیازیس و سقط جنین

  تریکومونیازیس و سقط جنین

  تریکومونیازیس بیماری واگیردار مقاربتی گاو‌ها است و عامل آن تک‌یاخته تریکوموناس فتوس می‌باشد. این تک‌یاخته به گاو تمایل دارد و در دستگاه گوارش گربه نیز یافت می‌شود.

 • پیشگیری و درمان تریکوموناس

  پیشگیری و درمان تریکوموناس

  برنامه ریزی‌هایی که جهت حذف آلودگی در گله صورت می‌گیرند، باید برمبنای جلوگیری از انتقال آلودگی از گاو نر به حیوانات ماده باشد.

عناوین اصلی