• گوسفند نژاد آواسی (Awassi)

    گوسفند نژاد آواسی

    گوسفند نژاد آواسی (Awassi) از صحراهای سوریه و عربستان سرچشمه گرفته و نژادی چندمنظوره است که به نام‌هایی چون عوسی، بلدی، دیری، ایوسی، گزیریه، نوامی و سوری نیز شناخته می‌شود.

عناوین اصلی