• انتریت نکروزان Nectoric enteritis (عفونت کلستریدیائى)

    انتریت نکروزان شترمرغ

    کلستریدوم‌ها تقریباً در تمام خاک‌ها و گیاهان علوفه‌اى در غلظت‌های پائین وجود دارند. کلستریدیوم پرفرنژانس و نیز گاهى کلستریدیوم کولینوم C.colinum ممکن است شترمرغ را در هر سنى درگیر نموده و سبب تلفات شوند.

عناوین اصلی