• Eubiosis جمعیت باکتری های سالم و متنوع دستگاه گوارش

    Eubiosis جمعیت باکتری‌های سالم و متنوع دستگاه گوارش

    «Eubiosis» اصطلاحی است که اکنون برای جمعیت میکروبی سالم و متنوع دستگاه گوارش بکار می‌برند. این اصطلاح، در برابر اصطلاح «disbiosi»، ناسالم بودن جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، بکار برده می‌شود.

عناوین اصلی