• درماتوفیتوزیس (dermatophytosis)

    درماتوفیتوزیس در حیوانات

    درماتوفیتوزیس (dermatophytosis) عارضه قارچی بافت‌های کراتینیزه پوست، مو و ناخن می‌باشد که در نتیجه جایگزین شدن درماتوفیت‌ها در این نسوج حاصل می‌گردد.

عناوین اصلی