• قلب مصنوعی چینی ، در دل یک گوسفند جای گرفت.

    دانشمندان چینی به موفقیت جدیدی در تولید قلب مصنوعی دست یافته اند. محققان، این قلب مصنوعی را در سینه یک گوسفند جا داده اند و او حالا دو ماهیست که به سلامت با قلب تازه اش زندگی می کند.

عناوین اصلی