• اسب نژاد الدنبورگ (Oldenburg horse)

    اسب نژاد الدنبورگ

    اسب نژاد الدنبورگ (Oldenburg horse) سنگین‌ترین اسب خون‌گرم آلمان در اصل به عنوان اسب کالسکه در ناحیه‌ای بین رود وسر و هلند پرورش یافت.

عناوین اصلی