• ماهی گلدفیش ردکپ (Redcap goldfish)

    ماهی گلدفیش ردکپ

    ماهی گلدفیش ردکپ (Redcap goldfish) بومی آسیا بوده بدن مرواریدوار سفید و یک برآمدگی قرمز روشن ومشخص بر روی سر این ماهی، زیبایی آن را دو چندان کرده است.

عناوین اصلی