• مرغ و خروس نژاد کوچین (COCHIN FOWL)

    مرغ و خروس نژاد کوچین

    منشأ پیدایش مرغ و خروس نژاد کوچین شانگهای چین می‌باشد و به نام‌های مرغ شانگهای و مرغ کوشین نیز شهرت دارد. نژاد کوشین جثه سنگینی دارد و رشد سینه در این نژاد کم است و سینه کوتاه می‌باشد.

عناوین اصلی