• پنی سیلین ها (Penicillin)

  پنی سیلین ها Penicillin

  پنی‌سیلین‌ها دارای حلقه بتالاکتام هستند که با مهار تشکیل دیواره سلولی در باکتری، سبب ازبین رفتن میکروارگانیسم‌ها می‌شوند. بطورکلی می‌توان پنی‌سیلین‌ها را به سه دسته تقسیم نمود.

 • پودر استریل قابل تزریق Benzapen

  پنی سیلین جی بنزاتین (بنزاپن)

  بنزاتن

  هر ویال داروی بنزاپن حاوی 1‌میلیون واحد پنی‌سیلین جی بنزاتین می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان می‌باشد.

عناوین اصلی