• اندام های حرکتی گاو (دست و پا)

    اندام های حرکتی گاو

    اندام های حرکتی گاو (دست و پا) در ارزیابی تیپ خود دارای سه شاخص است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.

  • وجود اشکالی غیر از لنگیدن در راه رفتن گوسفند

    چنانچه اشکالی غیر از لنگیدن در راه رفتن گوسفند مشاهده شود

    چنانچه اشکالی غیر از لنگیدن در راه رفتن وجود داشته باشد ممکن است که عوارض زیر در حیوان به‌وجود آمده باشد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

عناوین اصلی