ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

دمای مناسب نگهداری مرغ عشق

دمای مناسب نگهداری مرغ عشق ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ 10:23:20 AM

دمای اتاق در سطح آسایش خود ما تنظیم شده و برای فراهم کردن شرایط مناسب برای پرندگان باید اصلاحاتی در لانه، قفس و محیط زندگی آنها صورت گیرد.

عناوین اصلی