• VBR PERFRINGENS 3

    واکسن انتروتوکسمی (وی بی آر پرفرینجنس ۳)

    واکسن انتروتوکسمی ، وی بی آر پرفرينجنس ۳

    واکسن انتروتوکسمی (وی بی آر پرفرینجنس ۳) (باکترین و توکسوئید) برای ایجاد ایمنی در گوسفند، بز، گاو، اسب و شتر در مقابل بیماری‌های آنتروتوکسمی (Enteroroxanemia) ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس استفاده می‌شود.

عناوین اصلی