• کنترل ستر در مرغداری

  کنترل ستر در جوجه کشی

  هچر نمی‌توانـد شـرایط نامطلوبی را که در دوره انکوباسیون تخـم‌مرغ‌ها در ستر وجود داشته تصحیح نمایـد بنابراین صحت عملکـرد ستر در طی دوره انکوباسیون تخـم‌مـرغ بسیار مهـم اسـت.

 • ارزیابی کیفیت جوجه ها

  ارزیابی کیفیت جوجه ها

  اصطلاح «کیفیت جوجه‌ها» یک اصطلاح کلی است که می‌تواند دربرگیرنده جنبه‌های گوناگون، از ویژگی‌های جسمانی که مستقیماً می‌توان آنها را مشاهده کرد، تا ویژگی‌های پنهان باشد.

 • تاثیر عفونت و کمبود آب بدن در کیفیت جوجه ها (بخش اول)

  تاثیر عفونت و کمبود آب در کیفیت جوجه

  به خوبی ثابت شده است که جوجه‌های با کیفیت خوب، پیش‌شرط مرغ‌های گوشتی هستند که در طول دوره رشد، عملکرد خوبی داشته‌اند.

عناوین اصلی