ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

PPR

طاعون نشخوارکنندگان کوچک PPR

طاعون نشخوارکنندگان کوچک PPR ۱۳۹۹/۲/۴ 1:17:58 PM

ویروس مولد بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR = Ruminants Peste des Petits) از جنس موربلی ویروس (morbillivirus) تحت فامیل پارامیکسو ویروینه (Paramyxovirinae) و فامیل پارامیکسوویریده (Paramyxoviridae ) قرار دارد.

عناوین اصلی