• طاعون نشخوارکنندگان کوچک PPR

    طاعون نشخواركنندگان كوچک PPR

    ویروس مولد بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR = Ruminants Peste des Petits) از جنس موربلی ویروس (morbillivirus) تحت فامیل پارامیکسو ویروینه (Paramyxovirinae) و فامیل پارامیکسوویریده (Paramyxoviridae ) قرار دارد.

عناوین اصلی