• سوسپانسیون تزریقی VBR PASTOMIX 3

  وی بی آر پاستو میکس 3

  وی بی آر پاستو میکس 3

  واکسن 3 VBR PASTOMIX ایمنی فعال برعلیه بیماری‌های پاستورلا ناشی از 2 & 1 Mannheimia Haemolytica Type و Pasteurella Multocida ایجاد می‌نماید.

 • اشکال مختلف پاستورلوز در دام

  پاستورلوز در دام

  پاستورلا و منهیمیا ارگانیسم‌هایی هستند بتاهمولیتیک، گرم منفی، هوازی، غیرمتحرک بصورت کوکوباسیل در فامیل پاستورلا قرار دارند. این باکتری‌ها در مخاط دستگاه تنفس، گوارش و تناسلی پستانداران قرار دارند.

عناوین اصلی