• گوسفند نژاد لینکلن (Lincoln Sheep)

    گوسفند نژاد لینکلن

    گوسفند نژاد لینکلن (Lincoln Sheep) که با نام لینکلن پشم‌بلند نیز شناخته می‌شود؛ نژادی دومنظوره بوده که از انگلستان سرچشمه گرفته است و به‌عنوان بزرگ‌جثه‌ترین گوسفند شناخته می‌شوند.

عناوین اصلی