• غذای سهره ها

    غذای سهره‌ها

    سهره‌ها در طبیعت از برخی حشرات و دانه‌ها تغذیه می‌کنند اما غذای آنها در قفس می‌تواند شامل موارد زیر باشد.

عناوین اصلی