• دررفتگی کشکک زانوی سگ (patella luxation)

    دررفتگی کشکک زانوی سگ

    دررفتگی کشکک زانوی سگ (patella luxation) زمانی اتفاق می‌افتد که کشکک زانو از جای طبیعی و اصلی خود خارج می‌شود. کشکک زانو در حالت عادی در یک شیار غضروفی در انتهای استخوان ران نشانده شده است.

عناوین اصلی