• سگ استافوردشایر بول تریر (Staffordshire Bull Terrier)

    سگ استافوردشایر بول تریر

    سگ استافوردشایر بول تریر (Staffordshire Bull Terrier) سگی قدرتمند و عضلانی می‌باشد. غالباً نسبت به افراد جدیدی که می‌بیند خوش‌خلق می‌باشد. با اعضای خانواده رفتار مهربانی دارد اما برای کودکان پیشنهاد نمی‌شود.

عناوین اصلی