• هوش و روابط اجتماعی در گاوها

    هوش و روابط اجتماعی در گاوها

    تحقیقات نشان می‌دهند که گاوها روابط علت-معلول را به خوبی می‌فهمند. همانند انسان‌ها، گاوها خیلی سریع یاد می‌گیرند از چیزهای خطرناک مانند حصارهای الکتریکی یا آدم‌های خبیث دوری کنند!

عناوین اصلی