• گاو غول پیکر استرالیایی هیچ خریداری ندارد

    گاو غول‌پیکر استرالیایی هیچ خریداری ندارد

    در استرالیا یک سوپرگاو قدش به حدود دومتر و وزنش به ۱۴۰۰ کیلوگرم رسیده و همین باعث شده هیچ خریداری نداشته باشد؛ چرا که همه می‌گویند برای بردن و یا رسیدگی به او امکانات لازم را ندارند.

عناوین اصلی