• بیماری لامپی اسکین (lumpy skin)

    بیماری لمپی اسکین

    بیماری لامپی اسکین (LSD) یک بیماری مهم اقتصادی در گاو است که از نظر ایجاد خسارت با بیماری تب برفکی قابل مقایسه است.

عناوین اصلی