• سگ نژاد کوواز (Kuvasz)

    سگ نژاد کوواز

    سگ نژاد کوواز (Kuvasz) سگی است نترس و شجاع. این نژاد ذاتاً جهت چوپانی و نگهبانی از گله پرورش داده شده لذا غریزه حفظ قلمرو و محافظت در آنها شدید است.

عناوین اصلی