• گاو نژاد ماین آنجو (Maine-Anjou)

    گاو نژاد ماین آنجو

    منشأ گاو نژاد ماین آنجو (Maine-Anjou) کشور فرانسه می‌باشد. ماین آنجو حاصل تلاقی شورت هورن نر انگلیسی و مانسل ماده فرانسوی است.

عناوین اصلی