• گاو نژاد جرزی (jersey cattle)

    گاو نژاد جرسی

    نژاد جرزی (jersey cattle) کوچکترین نژاد گاو شیری است. شیر جرزی در مقایسه با سایر نژادها بیشترین درصد چربی و همچنین مواد جامد بدون چربی را دارد.

عناوین اصلی