• مسمومیت آبستنی در دام

    مسمومیت آبستنی در دام

    مسمومیت آبستنی یا بیماری دوقلوزایی که فلج زایمان و یا کتوز نیز نام دارد یک عارضه متابولیکی است که به علت کاهش قند خون (هیپوگلایسمی) بوجود می‌آید.

عناوین اصلی