• سگ نژاد چاو چاو (Chow Chow)

    سگ نژاد چو چو

    یکی از دلایل معروف بودن سگ نژاد چاو چاو زبان آبی - مشکی و پاهای عقبی صاف اوست که باعث خرامیدنش می‌شود. چوچو معمولاً سگ باتربیتی است. اما گاهی اوقات حالت تدافعی دارد.

عناوین اصلی