ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

mastcell

تشخیص تومور مست سل (mastcell) در سگ

تشخیص تومور مست سل (mastcell) در سگ ۱۳۹۶/۴/۵ 11:50:20 AM

تومور مست سل (mastcell) از سلول‌های گرد تا چندوجهی با هسته‌های گرد عمدتاً مرکزی و سیتوپلاسم صورتی کم‌رنگ واجد گرانول‌های خاکستری به همراه تجمع محیطی ائوزینوفیل‌ها تشکیل شده است.

عناوین اصلی