• تشخیص تومور مست سل (mastcell) در سگ

    تومور مست سل mastcell سگ

    تومور مست سل (mastcell) از سلول‌های گرد تا چندوجهی با هسته‌های گرد عمدتاً مرکزی و سیتوپلاسم صورتی کم‌رنگ واجد گرانول‌های خاکستری به همراه تجمع محیطی ائوزینوفیل‌ها تشکیل شده است.

عناوین اصلی