• انگل داکتیلوژیروس (Dactylogyrus)

    انگل داکتیلوژیروس

    انگل داکتیلوژیروس (Dactylogyrus)کرم قلاب‌دار آبشش ماهی است و یک اندامی بنام Haptor در قسمت حلق برای چسبیدن به میزبان دارد.

عناوین اصلی