• ماهی سیکلید دهان آتشی (Firemouth Cichlid)

    سیکلید دهان آتشی

    سیکلید دهان آتشی ماهی‌ای بسیار زیبا و صلح‌جو است که تنها در زمان جفتگیری اندکی قلمرو طلب می‌شود. این ماهی از دسته سیکلید‌های آمریکایی محسوب می‌شود.

عناوین اصلی