تقسیم بندی گله گاو شیری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ تقسیم‌بندی گله گاو شیری بر اساس دام‌های موجود به شکل زیر انجام می‌شود. یک گله گاو بزرگ را به دسته‌های زیر (گوساله‌ها – گاوهای شیرده - گاوهای خشک) تقسیم‌بندی می‌کنند.

الف) گوساله‌ها

1- الف- تازه متولد شده.

2- الف- گوساله‌های 1 تا 7 روزگی ( هفته اول).

3- الف – گوساله‌های 7 روزه تا 75 روزگی ( ماده).

4- الف – گوساله‌های 7 روزه تا 60 روزگی ( نر).

5- الف- گوساله‌های 2 ماهه (60 روز) تا 14 ماهگی.

6- الف- گوساله‌های 15-14 ماهه (ماده‌های پای کل= قبل از جفت‌گیری).

7- الف- گوساله‌های ماده 15-14 ماهگی تا 24-23 ماهگی (ماده‌ها= تلیسه‌های آبستن).

8- الف- گوساله‌های نر 15-14 ماهگی تا 24-23 ماهگی (نرها= پرواری).

ب) گاو‌های شیرده

ب- 1- گله تولیدکننده زیر 20 کیلوگرم در روز (کم تولید).

ب- 2- گله تولیدکننده بین 20 تا 40 کیلوگرم در روز ( متوسط تولید).

ب- 3- گله تولیدکننده بین 40 تا 50 کیلوگرم در روز (پر تولید).

ب- 4- گله تولیدکننده بیش از 50 کیلوگرم در روز ( ممتاز).

گاو‌های شیرده

ج) گله گاوهای خشک (8 هفته یا دو ماه آخر آبستنی) (دوره خشکی: Faroff)

ج- 1- گاوهای خشک دوره انتقال (4 هفته اول).

گروه اول: از زمان شروع خشکی تا 4-3 هفته مانده به زایمان (دوره دور از زایمان - Far away)

ج- 2- گاوهای خشک دوره انتظار زایمان (4 هفته دوم).

گروه دوم: از 3 هفته مانده به زایمان تا زمان زایش (دوره ی نزدیک زایمان Close up).