احتیاجات و کمبودهای اسید آمینه ای

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ در این بخش احتیاجات اسید آمینه‌ای طیور عنوان شده است، همچنین اینکه کمبود اسیدهای آمینه چه مشکلاتی را برای طیور به‌دنبال دارد.

احتیاجات اسید آمینه ای 

جوجه‌های در حال رشد و مرغان تخم‌گذار، احتیاجات اسید آمینه‌ای بالایی جهت ذخیره پروتئین در بافت‌ها و تولید تخم‌مرغ دارند. برای ذخیره پروتئین به تعادل خاصی از اسیدهای آمینه ضروری موردنیاز است.

بنابراین مقدار و نسبت اسیدهای آمینه موردنیاز پرنده در طی زندگی متفاوت است.

در بیشتر گونه‌های پرندگان، احتیاجات پس از هچ جوجه، بالاترین مقدار است و عموما تا زمانی که پرنده به وزن و ترکیب بدن خود در زمان بلوغ برسد پیوسته کاهش می‌یابد، احتیاجات طی دوره تولیدمثل درباره افزایش و سپس کاهش می‌یابد و دوباره هنگام پرریزی افزایش می‌یابد.

پروفایل اسید آمینه ایده آل

پروفایل اسید آمینه

کمبود اسیدهای آمینه

در جوجه‌های گوشتی کمبود شدید یک اسید آمینه در جیره سبب کاهش رشد و مصرف خوراک می‌گردد، کاهش مصرف خوراک به‌واسطه تغییر سطح اسیدهای آمینه پلاسما و بافت‌ها است.

بی‌اشتهایی به‌واسطه کمبود شدید اسیدهای آمینه در مواد خوراکی شدت می‌یابد. کمبود متوسط یک اسید آمینه ضروری منجر به کاهش مصرف خوراک و همچنین ذخیره نامتعادل بافت چربی نسبت به ماهیچه اسکلتی می‌شود.

کمبودهای خیلی اندک یک اسید آمینه ضروری، موجب کاهش وزن در پرنده نمی‌شود اما مقدار بافت چربی بدن پرنده افزایش می‌یابد. دلیل فوق این است که کمبود اندک یک اسید آمینه ضروری ممکن است با افزایش مصرف خوراک جبران شود.

افزایش مصرف خوراکی برای تأمین احتیاجات اسید آمینه ضروری محدودکننده صورت می‌گیرد، اما منجر به افزایش مصرف انرژی نیز می‌شود. به همین دلیل، کمبودهای اندک اسید آمینه می‌تواند به‌واسطه زیادی تراکم انرژی جیره به‌وجود آید.

چاقی ناشی از کمبود اسیدهای آمینه در برخی از گونه‌های پرندگان نظیر مرغ، بوقلمون، بلدرچین، اردک و طوطی استرالیایی مشاهده شده است.

در پرندگان در حال رشد، کمبود یک اسید آمینه در طی مدت زمان چند روز محدود معمولا می‌تواند در طی روزهای بعدی درصورت تغذیه با جیره حاوی اسید آمینه کافی، بدون اثر ماندگار روی اندازه بدن پرنده بالغ جبران شود.

کمبود شدید یک اسید آمینه در مرحله رشد پرنده منجر به تأخیر در رسیدن به وزن بلوغ و اغلب کاهش وزن دائمی می‌گردد. در پرندگان بالغ، کمبود یک اسید آمینه ضروری منجر به تجزیه پروتئین‌ها، خصوصا پروتئین ماهیچه اسکلتی، و تعادل منفی انرژی می‌شود.

کمبودهای متوسط یا شدید یک اسید آمینه ضروری ممکن است منجر به تأخیر شروع تخم‌گذاری و یا جلوگیری آن، به‌طور کامل شود. کمبود یک اسید آمینه ضروری در پرندگان تخم‌گذار می‌تواند منجر به تولید تخم‌های کوچک‌تر با تعداد تخم مرغ کمتر شود.

در تغذیه جوجه‌های ۰-۳ و ۳-6 هفته با کاهش پروتئین جیره به ترتیب از ۲۳ به ٪۲۰ و ۲۰ به ۱۷٪ همراه با اضافه نمودن اسیدهای آمینه به‌صورت سنتتیک تفاوت معنی‌داری در ارتباط با کاهش وزن‌گیری روزانه و مصرف خوراک دیده نشد.

التر و همکاران. (۲۰۰۲) و بریگندال و همکاران (۲۰۰۳) و والدروب و همکاران (۲۰۰۵) گزارش کردند که درصورت تأمین اسیدهای آمینه موردنیاز پرنده‌های گوشتی همراه با کاهش پروتئین خام جیره، هیچ‌گونه تغییری مبنی بر کاهش در عملکرد و رشد پرنده‌ها دیده نشد.

(تو و همکاران، ۲۰۰۰) گزارش کردند که با کاهش پروتئین خام جیره از ۲۳ به ۱۷٪ بدون درنظر گرفتن اسیدهای آمینه، کاهش رشد و افزایش ضریب تبدیل مشاهده گردید.

با کاهش میزان پروتئین جیره، میزان وزن لاشه کاهش ولی تأثیری بر وزن گوشت سینه نداشت (رضایی و همکاران، ۲۰۰۶).