سموم دفع آفات ، فسفره، کلره، کرباماته

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ روش کار به این صورت است که؛ حدود ۵۰ گرم احشا را چرخ کرده و ۱۰۰ میلی‌لیتر اتردو پترول اضافه کنید وبمدت نیم ساعت دربن‌ماری جوش قراردهید.

سپس حدود ۲۰ دقیقه روی شیکر صفحه‌ای بگذارید تا تکان بخورد. محتویات را روی کاغذ صافی حاوی سولفات سدیم صاف کرده و مایه صاف شده را تاحد خشک شدن روی بن‌ماری جوش تبخیر کنید. درصورت وجود چربی در عصاره مقدار ۲۰ میلی‌لیتر استونیتریل اضافه کرده و در یخچال بگذارید تا ببندد و سپس از کاغذ صافی صاف کنید.

پس از آماده کردن صفحات کروماتوگرافی با اضافه کردن 0/5 میلی‌لیتر استونیتریل عصاره راحل نموده و با پی‌پت میکرو روی صفحات، در کنار استانداردهای مربوطه، نقطه‌گذاری نمائید.

پس از خشک شدن، صفحات را در تانک کروماتوگرافی و در حلال بنزن + استون (۹۰+ ۱۰) قرار دهید

تا حلال حدود ۱۵ سانتی‌متر پیشروی کند، سپس صفحات را بیرون آورید تا در فضای آزمایشگاه خنک شود.

برای ظاهر شدن لکه سم از اسپری معرف‌های ذیل استفاده می‌شود :

الف: برای سموم ارگانوفسفره از اسپری کلروپالادیوم 0/5 درصد

ب: برای سموم ارگانوکلره از اسپری نیترات نقره ۱ درصد در اتانول

ج: برای سموم کرماباماته از مخلوط دو معرف بشرح زیر استفاده می‌گردد که در موقع مصرف به نسبت 1 و 1 مخلوط می‌شود.

معرف 1: 9 گرم کلرور مس + ۱۸ گرم کلرور آمونیوم + ۱۸ میلی‌لیتر آمونیاک + ۳۰ میلی‌لیتر آب مقطر

معرف ۲: کلرهیدرات هیدروکسیل آمین ۲ درصد درآب مقطر

لکه‌های سموم روی صفحات کروماتوگرافی صفحه نازک پس از ظاهر شدن با لکه‌های استاندارد ازنظر RF، شکل لکه ورنگ آن مقایسه شده و تشخیص صورت می‌گیرد.

فهرست اسامی تعدادی از سموم سه گروه یاد شده که در شکل فرآورده‌های تجاری در بازار موجود است در ذیل آورده شده است.

الف: سموم ارگانوفسفره

- دی آزیون

- پاراتیون

- متایستوکس

- مالاتیون

- کلر یتون

- روگور

- میپا فوکس

- استروبن

- آمبوش

- آگسا مت

- هوستاتیون

- آزانتول

- اومایت

- مروسید

- گوزاتیون

ب: سموم ارگانوکلره 

- کلررین

- متوکسی کلر

- توکسافن

- DDT

- آلدرین

- دیلدرین

- استروبان

- لیندن

- BHC 

- آندرین

- هپتاکلر

- اتیون

ج: سموم کرباماته 

- سوین

- بایگون

- زنیب

- پولیرام

- نگون

جهت مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
نمونه گیری و ارسال نمونه برای آزمایشگاه سم شناسی