• قضاوت ظاهری و شرایط بدنی گوسفند

  قضاوت ظاهری و شرایط بدنی گوسفند

  انتخاب فنوتیپی گوسفندان برتر بر اساس بررسی و نمره‌دهی به حیوانات صورت گرفته که چگونگی به کارگیری این تکنیک را قضاوت ظاهری یا ارزیابی شرایط بدنی (Body Condition Score (BCS)) گویند.

 • ارزیابی تیپ گوسفند با هدف جایگزینی

  ارزیابی تیپ گوسفند با هدف جایگزینی

  در ارزیابی تیپ گوسفند با هدف جایگزینی، شکل عمومی بدن، ظرفیت بدن، خصوصیات شیردهی، تیپ پستان و پوشش بدن از مولفه‌های اصلی نمره‌دهی بوده که مجموع نمره‌های این چند مولفه برابر با 100 خواهد بود.

 • انتخاب گوسفند قربانی بر اساس نمره شرایط بدنی

  انتخاب گوسفند قربانی بر اساس نمره بدنی

  یکی از روش‌های مرسوم در گله‌ها برای ارزیابی شرایط بدنی و تعیین سطوح چاقی یا لاغری دام‌ها، بررسی وضعیت ناحیه مهره‌های کمر (بخش پشتی حیوان، حد فاصل بین پشت و کپل دام) می‌باشد.

عناوین اصلی