• نقش آموزش دامداران در کنترل بیماری

    نقش آموزش دامداران در کنترل بیماری

    احتیاج زیادی به افزایش کارآمدی برنامه‌های کنترل سقط جنین آنزئوتیک میش‌ها وجود دارد که اینها شامل افزایش توان تشخیصی، پیشگیری و مدیریت بهداشتی گله‌ها می‌باشد.

عناوین اصلی