ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

NFC

مدیریت پیشگیرانه لنگش دام

مدیریت پیشگیرانه لنگش دام ۱۳۹۹/۹/۲۹ 10:01:01 AM

مدیریت پیشگیرانه در گله نیاز به دانستن شیوع لنگش و گروه خاص دامی تحت تاثیر می‌باشد که با استفاده از یک سیستم نمره‌دهی لنگش تعیین می‌شود.

عناوین اصلی