• بیماری سارکوسیست (Sarcocystis)

    بیماری سارکوسیست

    سارکوسیستوس (Sarcocystosis) یا سارکوسپوریدیوسیس (Sacosporidiosis) یک بیماری مشترک می‌باشد که بصورت لیژن در هنگام بازرسی گوشت در عضلات با آن مواجه می‌شویم.

عناوین اصلی