• اثرات ماده Aquagerm در هچری ماهیان سردآبی

    اثرات ماده Aquagerm در هچری ماهیان سردآبی

    گزارش نهایی بررسی تاثیرات ماده Aquagerm بر ممانعت ساپرولگنیازیس در هچری ماهیان سردآبی، تغییرات pH، رشد باکتری .Streptococcus sp و ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

عناوین اصلی