• استفاده از فیبر در جیره جوجه های گوشتی

    استفاده از فیبر در جیره جوجه های گوشتی

    گنجاندن میزان متوسطى از فیبر غذایی (DF) ساختاری در رژیم‌های غذایی باعث تحریک فعالیت سنگدان و بهبود ابناء مواد مغذی و عملکرد رشد جوجه جوان می‌شود.

عناوین اصلی