• چالش های رایج در درمان ورم پستان بالینی گاوهای شیری

    چالش های رایج در درمان ورم پستان بالینی گاوهای شیری

    در این مقاله فرازهای مختلف روند درمان ورم پستان بالینی در گاو شیری مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

  • ورم پستان در گاو (mastitis)

    امروزه ورم پستان (mastitis) جز سه بیماری است که در گله ها ضررهای اقتصادی فراوانی به بار می آورد. ورم پستان در تمام پستان داران وجود دارد اما به دلیل استرس شیردوشی که به گاو وارد می شود، این بیماری بیشتر در گاو مطرح می باشد.

عناوین اصلی