• بز نژاد کامرون (Cameroon goat)

    بز نژاد کامرون

    بز کامرون (Cameroon goat) از گروه بزهای پیگی (pigmy goats) است که از سرزمین مادری خود آفریقا به دیگر کشورهای جهان برده شده است.

عناوین اصلی