• ماهی پلاتی باله بلند (Hi Fin Platy)

    ماهی پلاتی باله بلند

    ماهی پلاتی باله بلند (Hi Fin Platy) با نام‌های ماه ماهی و ماهی پلاتی جنوبی نیز شناخته می‌شود. این ماهی جانوری دورگه است که توسط تکثیر گزینشی به وجود آمده است.

عناوین اصلی