• توازن پایه اسید در مرغ های گوشتی

    توازن پایه اسید در مرغ‌های گوشتی

    دمای بالای محیط می‌تواند به تغییرات گسترده فیزیولوژیکی و متابولیکی مرغ‌های گوشتی بیانجامد که پیامد این تغییرات اثر منفی روی عملکرد، و پاسخ ایمنی مرغ‌ها در برابر بیماری‌ها خواهد بود.

عناوین اصلی