ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کرئولین

کرئولین

کرئولین ۱۳۹۸/۴/۲۹ 10:57:18 AM

هرگاه کروزول با یک ماده نفتی و صابون مخلوط شود کرئولین حاصل می‌گردد که جهت ضدعفونی توالت‌های دارای چاهک (توالت‌های صحرائی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عناوین اصلی